Gaz-System wybrał dostawcę rur dla 75 km gazociągu

12 kwietnia po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km, dla zadania inwestycyjnego gazociąg Gustorzyn-Wronów, najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Izostal, będący spółką zależną Stalprofilu.